นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

               วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์​ โสเจยยะ รองอธิบดี​กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม สามารถกำหนด ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญพักตร์ ศิลปสุวรรณ กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากร ณ ประชุม 2801 ชั้น 8 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน