นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมพื้นที่การจัดงานวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ Soils : where food begins อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน

               วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมพื้นที่การจัดงานวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ Soils : where food begins อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก โดยมีนายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตากร่วมให้การต้อนรับและนำคณะฯ เยี่ยมชมพื้นที่ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การจัดเตรียมพื้นที่จัดนิทรรศการที่มีชีวิต การปรับปรุงอาคารและด้านอื่นๆ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมงานอาคารสถานที่ และบริเวณการจัดงานโดยรอบ เพื่อเร่งรัดการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามกำหนดเวลาการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 ของกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ต่อไป

                รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
                ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน