นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการงานวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

                 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการงานวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยรองประธานคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 ด้านสถานที่จัดงาน ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมพิเศษ และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดการงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการงานวันดินโลก ปี 2565 และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาครบถ้วน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

                 งานวันดินโลก ปี 2565 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Soils, Where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” โดยเน้นความสําคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและ ปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามแนวคิด One Health ซึ่งหมายถึง การพัฒนาสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มี ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่าง ยั่งยืน ตามกรอบเป้าหมาย Four better ของ FAO ซึ่งประกอบด้วย Better Production (การผลิตที่ดีขึ้น) Better Nutrition (โภชนาการที่ดีขึ้น) Better Environment (สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น) Better Life (ชีวิตที่ดีขึ้น) และกำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน