นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2565

               วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก คณะกรรมการหรือผู้แทนจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดำเนินแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการดำเนินงานโครงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ ศทส. ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 – 2570 รายงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 และปฏิทินการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อนำเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ต่อไป

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน