นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

               วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ขับเคลื่อน และส่งเสริมการสร้าง เศรษฐกิจด้วยภูมิสารสนเทศ 2) พัฒนาชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศให้พร้อมสําหรับการต่อยอดและการสร้างเศรษฐกิจ 3) พัฒนา Platform และส่งเสริมการ เปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลไกการขับเคลื่อนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน