นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2565

               วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการเขต1-12 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบภาพรวมกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2565 รวมถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ นอกจากนี้ ได้ให้หน่วยงานทบทวนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณในปี 2567 ต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน