นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 4

                วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ปีงบประมาณ 2565 และคู่มือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จากนั้นได้ร่วมพิจารณาการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทํากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ของกรมพัฒนาที่ดิน มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทํากินและพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดิน ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของระบบนิเวศทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน