นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

                 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

                 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระเอกสาร ลดเวลาติดต่อราชการ และลดการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ลดการสัมผัส ลดคอรัปชั่น เป็นการขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ต่อจากนี้ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มากขึ้น และการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชนจะต้องสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกหน่วยงานจึงต้องเตรียมความพร้อมใน 2 ส่วนหลัก คือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ และระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นความร่วมมือกันของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการออกกฎหมายสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเพื่อผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการและการทำงานของภาครัฐ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ หรือ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทันที ทุกที่ ทุกเวลา และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน