นายสถิระ อุดมศรี
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน

                วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินและคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทาน จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจดิน จำแนกดิน สภาพปัญหาและการจัดการดินของประเทศไทย เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวกรรณิการ์ หอมยามเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มวินิจฉัยคุณภาพดินและกำลังผลิตของดินและคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และนำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานเยี่ยมชมในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน