นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

                           วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี 2566 ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่การยกระดับที่เป็นเลิศ” โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “ถอดรหัสความสำเร็จสู่การเป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “ยกระดับดิจิทัลชุมชน ก้าวไกลไป UN” โดยนายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา บรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับความสำเร็จสู่การเป็นองค์การ 4.0” ซึ่งการประชุมครั้งนี้สามารถเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่าน Youtube และ Facebook live สำนักงาน ก.พ.ร ได้อีกด้วย

                           รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน