นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                           วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยมี นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

           ในการนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบหมายให้ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก จัดเตรียมข้อมูลการปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าวด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับการถวายรายงาน และร่วมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

                           รายงาน/ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน