นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2

               วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และข้าราชการกรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application zoom โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ จากห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) และติดตามความก้าวหน้าของการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ในพื้นที่บ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการดำเนินการประกวดวีดีโอสั้นเกี่ยวกับหญ้าแฝกของเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ การประกวด The King of Thailand Vetiver Awards การจัดพิมพ์จุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ ประจำปี 2566 ฉบับที่ 61 และ 62 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ รวมทั้งการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570) เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานโครงการฯ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. ปี 2566

                นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา รูปแบบการเตรียมการจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดนิทรรศการและการอบรมหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก การศึกษาดูงาน การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมฯ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุประสงค์

                ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านหญ้าแฝก สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาวิจัยและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปีกรมฯ แจกจ่ายหญ้าแฝกปีละ ประมาณ 300 ล้านกล้า แก่เกษตรกรและประชาชน โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลิตกล้าหญ้าแฝก พร้อมให้คำแนะนำ การปลูก การดูแลรักษา และประโยชน์ต่างๆ ของหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ อาทิ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจนส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
 
                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน