นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ ร่วมประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก โดยมีนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน ประธานคณะทำงานรับเสด็จ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การจัดเตรียมงานด้านสถานที่ ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติในประเด็นสำคัญต่างๆ ฯลฯ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ และมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามกำหนดการจัดงานวันดินโลก ปี 2565

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน