นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

                วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปี 2566 ของทุกหน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด” ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการ Kick off ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน