นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมหารือกรอบความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

               วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประชุมหารือกรอบความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และคณะ ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 1. งานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข ที่จังหวัดชลบุรีและแพร่ และโครงการรถบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ เป็นต้น 2. งานด้านการวิจัยและพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาดินดานในพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ระบบเกษตรอัจฉริยะ และการปรับปรุงดินทราย เป็นต้น โดยกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ วิทยากร ชุดตรวจสอบดิ และวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ตลอดจนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ในส่วนของบริษัทฯ จะสนับสนุนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรต่อไป

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน