นายสถิระ อุดมศรี
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
พิธีลงนามความร่วมมือการฟื้นฟูภูมิทัศน์ด้านป่าไม้ (Forest Landscape Restoration)

                วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. กรมพัฒนาที่ดิน โดยนายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการวิจัยเรื่อง Improving local community’s livelihoods and engagement in sustainable forest and land management in Thailand through Forest Landscape Restoration ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการ AFoCO Secretariat และกรมป่าไม้ โดยมีนายปราโมทย์ แย้มคลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม กรุงเทพฯ

                การลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จะจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการ (PSC) และจัดการประชุม Project Inception Meeting เพื่อร่วมสนับสนุนและเป็นการเริ่มการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน