นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและประชุมติดตามงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและประชุมติดตามงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมนายวิโรจน์  บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดงาน โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ให้แนวทางเพื่อให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน