นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

               วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ สระเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และนายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ การประชุมพิจารณาถึงการจัดทำระบบสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ผ่านระบบประชุมออนไลน์

               รายงาน/ภาพ : facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน