นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ติดตามการซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน”

           วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์  ยาใจ  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” ในด้านต่างๆ อาทิ สถานที่และพิธีการ นิทรรศการ แปลงสาธิต ระบบการถ่ายทอดสด ฯลฯ ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
           ทั้งนี้  การจัดกิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” ปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้  เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและตอซังพืช ช่วยให้คุณสมบัติของดินดีไม่ถูกทำลาย เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สาธิตการไถกลบตอซังพืชให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมได้ทาง Facebook live ผ่านเพจกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม