นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี ประจำปีงบประมาณ 2566

                วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี และโครงการพัฒนาระบบ e-Service ข้อมูลคุณภาพดินระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ไปยังห้องชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 77 จังหวัด และศูนย์ศึกษาฯ ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เข้าใจทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงกรอบและทิศทางการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ และแนวทางการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี และโครงการพัฒนาระบบ e-Service ข้อมูลคุณภาพดินระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 การแนะนำการใช้งานระบบ Easy Service

                 สำหรับสมาชิกบัตรดินดี และการจัดการข้อมูลในโปรแกรม “หมอดินตรวจดิน” ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ เป็นการพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศและการให้บริการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในเชิงบูรณาการได้ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับหมอดินอาสาที่สามาถให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินในระดับพื้นที่ได้ทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ เกษตรกรที่อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าวจะสามารถใช้ที่ดินและจัดการดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ฟื้นฟูทรัพยากรดินให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน