นายประวัติ แดงบรรจง
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1

                วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีด้านบริหาร ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Infomation Officer : DCIO) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (เพิ่มเติม) และโครงการพัฒนาระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลจุดสำรวจทรัพยากรดิน การประชุมครั้งนี้มีนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวฐิติพร วีระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล และข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมด้วย

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน