นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Building Readiness for TEAM for Soils Agents

                วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Building Readiness for TEAM for Soils Agents ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างทีม กําหนดคุณลักษณะและพฤติกรรม TEAM ที่สอดคล้องกับบริบทของกรมพัฒนาที่ดิน และเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการของ TEAM for Soils Agents เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและส่งเสริมค่านิยมขององค์กร ให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจ สามารถจดจําและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนถ่ายทอดปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งสู่ความสําเร็จร่วมกันตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและทีมดินดี แอมบาสเดอร์ จำนวน 42 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉันทลักษณ์ มงคล และทีมสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 1 โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน