นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของผู้ผลิตกาแฟรายย่อยด้วยระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมฟื้นฟู

                วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมหารือความร่วมมือโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตและความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของผู้ผลิตกาแฟรายย่อยด้วยระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมฟื้นฟู” (โครงการคอฟฟี่ดับเบิลพลัส Coffee++) ร่วมกับคุณพจมาน วงษ์สง่า ผู้อำนวยการโครงการฯ จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) และคณะ โดยมีนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร และสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือการทำงานร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นต่อไป

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน