นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศฝรั่งเศส (CIRAD)

                วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) เพื่อหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือและพัฒนาความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน พร้อมด้วยนางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี Dr. Michel de GARINE-WICHATITSKY, Representative of CIRAD in Thailand. Dr. Benedicte Chambon, agroeconomist and coordinator of CIRAD researchers for HRPP และ Dr. Alexis Thoumazeau, Agronomist and Soil Scientist ประเทศฟิลิปปินส์ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการที่ดิน วิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านการเกษตร ของ CIRAD และกรมฯ ได้รายงานกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศสและยินดีที่จะมีความร่วมมือกับ CIRAD รวมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในปี 2566 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการเกษตรและฝึกอบรมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน