นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรม Kickoff ค่านิยมองค์กร “TEAM For Soils ทีมดี ดินดี” มุ่งสร้างทีมทำงานเชิงรุก คล่องแคล่ว เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์

                กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรม Kickoff ค่านิยมองค์กร “TEAM For Soils ทีมดี ดินดี” มุ่งสร้างทีมทำงานเชิงรุก คล่องแคล่ว เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ “องค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม” ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

                นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “องค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” โดยมีกุญแจสำคัญเพื่อให้บุคลากรทุกคน ยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันจนเกิดเป็นพฤติกรรมการทำงานที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร กรมพัฒนาที่ดินจึงได้กำหนดค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดและวิถีปฏิบัติเพื่อเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้น โดยมีค่านิยมหลัก (Core Value) คือ “TEAM For Soils ทีมดี ดินดี” ซึ่งมีความหมายได้แก่ T-Teamwork การสร้างทีมที่ดี E-Energetic การทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง A-Agile การทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไว M-Move Forward มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถถ่ายทอดการนำค่านิยมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยึดถือปฎิบัติอย่างจริงจัง จึงจัดกิจกรรม Kickoff ค่านิยมองค์กร และประกาศการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “TEAM For Soils” ขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 60 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรทั่วประเทศมาร่วมกันขับเคลื่อนค่านิยมในวันนี้ เพื่อถ่ายทอดให้มีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมฯ พร้อมถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานในทุกหน่วยงานเข้าใจและปฏิบัติร่วมกันได้ พร้อมทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์บุคลากรให้มีความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ผ่านการจัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดแฟนซี แปรขบวนตัวอักษร TEAM แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมแข่งขันชิงรางวัลในบูธ T E A M

                 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการถ่ายทอดให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินทุกคน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานไปสู่ วัฒนธรรมองค์กร 4.0 กลายเป็นทีมที่มีความสามารถ ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง คล่องแคล่ว ว่องไว มีรูปแบบและกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนได้ต่อไป #60ปีกรมพัฒนาที่ดิน #ทีมดีดินดี #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน