อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2565
3 พ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565
27 ต.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการงานวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
21 ต.ค. 2565
1 ..