เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน


ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน

 

23 พฤษภาคม 2506

               ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นโดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย

29 กันยายน 2515

               คณะปฏิวัติอันมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้า ได้ยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และแบ่งส่วนราชการใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 276 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 89 ตอนที่ 145 ให้กรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 ตุลาคม 2526

               ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 160 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2526ให้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้กำหนดอำนาจ และหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในมาตรา 10 และมาตรา 14

5 เมษายน 2527

               ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งท้องที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขต

10 เมษายน 2527 

               ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 ให้มี 9 กอง 13 สำนักงาน

7 พฤศจิกายน 2537 

               ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2537 โดยมีการปรับปรุงกองและเปลี่ยนชื่อกองใหม่ แต่ยังคงมีหน่วยงานทั้งสิ้น 9 กอง 13 สำนักงาน

9 ตุลาคม 2545 

               ได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน

6 มกราคม 2555

               ได้มีการออกกฎกระทรางแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555.

 

ทำเนียบอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 

นายบรรเจิด พลางกูร นายอนันต์ โกเมศ นายสนาน ริมวานิช
พ.ศ. 2506 - 2523 พ.ศ. 2523 - 2528 พ.ศ. 2528 - 2532
     
นายสิทธิลาภ วสุวัต นายณรงค์ มีนะนันทน์ นายบุณยรักษ์ สืบศิริ
พ.ศ. 2532 - 2535 และ พ.ศ. 2535 - 2536 พ.ศ. 2537 - 2538
พ.ศ. 2536 - 2537    
     
นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ นายสมพงษ์ ปองเกษม นายสิมา โมรากุล
พ.ศ. 2538 - 2539 และ พ.ศ. 2539 - 2540 พ.ศ. 2541 - 2545
พ.ศ. 2540 - 2541    
     
ดร.อรรถ สมร่าง นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ นายบัณฑิต ตันศิริ
พ.ศ. 2545 - 2548 พ.ศ. 2548 - 2550 พ.ศ. 2550 - 2552
     
นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต นายอภิชาต จงสกุล
พ.ศ. 2552 - 2555 พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2558
     
นายสุรเดช เตียวตระกูล
พ.ศ. 2558 - 2561
นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์
พ.ศ. 2561 - 2565
นายปราโมทย์  ยาใจ
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน