นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
   
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   

 

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 
    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
    แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566-2570
    แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566-2570
    แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
       
       
       
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
      รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565  
           
           
           
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
           
    เกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
      หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
       
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการ
      ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
      ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
           
    เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
      Training Roadmap ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
      Training Roadmap ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุนักวิชาการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการเผยแพร่ นิติกร และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
      แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
      เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) กรมพัฒนาที่ดิน
      แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กรมพัฒนาที่ดิน
           
    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
      ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2566
      แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
      พจนานุกรม สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะประจำตำแหน่ง และระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
      ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2565
      แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
      แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
           
    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
      โครงการประกวด TEAM for Soils (ทีมดี ดินดี) ประจำปี 2565
      ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมพัฒนาที่ดินรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
      การคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
      บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566  
      บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565
      บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564
      บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563
      การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาที่ดิน
      รายนามข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565  
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560
      ข้อบังคับกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552
      กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
      การลา การได้รับเงินเดือน /ค่าจ้างและค่าตอบแทนระหว่างการลาข้าราชการ/ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
      ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขว่าด้วยการกระทำผิดวินัยของพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
      โครงการ ชาวดินอวด (ของ) ดี
      โครงการ LDD Star Service AWARDs
      โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic “สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ใช้บริการงานของ พด.”
      ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมพัฒนาที่ดินรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
           
           
           
           
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    รายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565  
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
      รายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
           
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน
      แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561