นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
   
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   

 

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    นโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด
    แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560-2564
           
           
           
           
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
           
           
           
           
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
           
    เกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
      ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
           
    เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
      Training Roadmap ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
      Training Roadmap ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุนักวิชาการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการเผยแพร่ นิติกร และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
      แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
      เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) กรมพัฒนาที่ดิน
      แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กรมพัฒนาที่ดิน
           
    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
      ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2564
      แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
           
    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      การคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
      บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564
      บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563
      การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดิน
      รายนามข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561
      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560
      ข้อบังคับกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552
      กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
      ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขว่าด้วยการกระทำผิดวินัยของพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
      โครงการ ชาวดินอวด (ของ) ดี
      โครงการ LDD Star Service AWARDs
      โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic “สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ใช้บริการงานของ พด.”
      ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมพัฒนาที่ดินรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
           
           
           
           
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    รายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
      รายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
           
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน
      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561