>>   รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
   
>>

  รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน กิจกรรมหลักที่ 8 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
  (โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม และโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน)

 
   
>>   รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน กิจกรรมหลักที่ 10 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
  (โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)