> แนะนำกรม > บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน > ผู้เชี่ยวชาญ


 

         
               
               
    นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์
Mr. Yuthasart  Anuluxtipun
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ  
โทร. 02-5795546 , 081-7339289
E-mail :  ayuthasart@gmail.com, yuthsad@ldd.go.th
       
   

       
    นายปราโมทย์  แย้มคลี่
Mr. Pramote  Yamclee

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
โทร.  1760 ต่อ 1390
E-mail :  pramote_y@yahoo.com, pramotey@ldd.go.th
       
   

       
    นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน
Mrs. Onuma  Suppasityothin
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. 081-9946075
E-mail :
  onuma@ldd.go.th
       
   

       
    นายไพรัช  พงษ์วิเชียร
Mr. Pirach  Pongwichian
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม
โทร. 091-5752628
E-mail :
  pirach@ldd.go.th
       
   

     
    นางสาวบรรเจิดลักษณ์  จินตฤทธิ์
Ms. Bunjirtluk  Jintaridth
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว
โทร. 1760 ต่อ 1390
E-mail :
  jintaridth@yahoo.com
       
   
       
    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ จ.ส.อ.ราชวัลย์  กันภัย
Sm.1. Ratchawan  Kanpai
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย
โทร. 090-9895817
E-mail :
  ratchawan@ldd.go.th
       
   

       
    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายรัตนชาติ  ช่วยบุดดา
Mr. Rattanachart  Chuaybudda
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี
โทร. 081-7502919
E-mail :
  rtnchart@ldd.go.th
       
   

       
    นางสาวชนิดา  จรัญวรพรรณ
Ms. Chanida Charanworapan
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ
โทร. 089-6844958
E-mail :
  chanida@ldd.go.th
       
   

       
    นางนิสา มีแสง
Mrs. Nisa Meesang
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช
โทร. 092-2798042
E-Mail : nisame@ldd.go.th
     
   

       
    นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
Mrs. Malinee Kunadilok Champathong
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2579-5397
E-mail :
  malineec@ldd.go.th
       
   

       
    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางนวลจันทร์ ชะบา
-
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
โทร. 02-562-5139
E-mail :
  -
       
   

       
    นางมัทธนา  ชัยมหาวัน
Mrs. Matthana  Chaimahawan
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
โทร. 0-2577-2339
E-mail :
  matthana@ldd.go.th
       
           
    นางสาวนฤมล  หวะสุวรรณ
Ms. Naruemol  Wasuwan
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
โทร. 038-351409
E-mail :
  naruemw@ldd.go.th
       
   

       
    นางปราณี  สีหบัณฑ์
Mrs. Pranee  Srihaban
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
โทร. 085-0074422
E-mail :
  pranees@ldd.go.th
       
   

       
    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายกานต์ ไตรโสภณ
-
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
โทร. 053-121167 ต่อ 32
E-mail :
  kan@ldd.go.th
       
   

       
    นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล
Mr. Srunnupong Chaiwattanagul
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
โทร. 085-5462376
E-mail :
  srunnupong@ldd.go.th
       
   

       
    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายเมธิน  ศิริวงศ์
-
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
โทร. 055-321257
E-mail :
  methin@ldd.go.th
       
   

       
    นางกุลวดี  สุทธาวาส
Mrs. Kulwadee  Sutthawas
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
โทร. 092-2798031
E-mail :
  kulwades@ldd.go.th
       
   

       
    นายพบชาย  สวัสดี
Mr. Pobchai  Sawasdee
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
โทร. 077-311110 ต่อ 223
E-mail : 
pobchai@ldd.go.th
       
   

       

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน