ช่องทางอิเล็กทร..
รางวัลเลิศรัฐ ป..
ผลการประเมิน IT..
ความรู้ปุ๋ยอินท..
Soil Bank
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
เปิดการฝึกอบรม หลักส..
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดการฝึกอบรม หลักส..
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อ..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเน..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 30 มกราคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒน..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 30 มกราคม 2566
ประชุมคณะกรรมการกำกั..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 27 มกราคม 2566
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 27 มกราคม 2566
เปิดการฝึกอบรมโครงกา..
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
วันที่ 26 มกราคม 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการ..
นายสถิระ อุดมศรี
(ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน)
วันที่ 25 มกราคม 2566
  
ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
77 ถิ่น พด. ไทย 7 ศูนย์สุขใจ ปีใหม่ 2566
ดินสุขภาพดี
โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14
พด. คว้า 7 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565