อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 4/2565
28 ก.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565
27 ก.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
10 ส.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2565
9 ส.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม ครั้งที่ 1/2565
2 ส.ค. 2565
1 ..