อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางนงนุช ศรีพุ่ม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 7/2565
18 ต.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายบุญช่วย ช่วยระดม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9)
ประชุมพิจารณาขอบเขตการสำรวจออกแบบก่อสร้างล่วงหน้างานอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน
18 ก.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายศรีศักดิ์ ธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
ประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในกิจกรรมการพัฒนา หมอดินอาสา
7 ก.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายบุญช่วย ช่วยระดม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9)
ประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
27 มิ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางนงนุช ศรีพุ่ม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1)
ประชุมแนวทางการพิจารณาระเบียบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
18 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอนุวัชร โพธินาม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10)
ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 15
9 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายศรจิตร  ศรีณรงค์
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4)
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
2 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายชาติชาย ประสาระวัน
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ครั้งที่ 3/2565
26 เม.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายถาวร มีชัย
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2565
8 เม.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายบุญช่วย ช่วยระดม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9)
จัดกิจกรรม 5 ส (big cleaning day) ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และบริเวณโดยรอบ
4 เม.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายศรจิตร  ศรีณรงค์
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4)
พิธีเปิดงาน โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน
1 เม.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายศรีศักดิ์ ธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการประกวดเนื่องในวันสถาปนากรมฯ
14 มี.ค. 2565
1 ..