อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3
3 ก.พ. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2
2 ก.พ. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1
30 ม.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3
27 ม.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ฯ หลักสูตร “Geospatial Big Data Analytics”
26 ม.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถิระ อุดมศรี
(ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566
25 ม.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
23 ม.ค. 2566
1 ..