อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566
9 มิ.ย. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอนุวัชร โพธินาม
(รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ)
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
8 มิ.ย. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์  ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
งานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 (Desertification & Drought Day)
1 มิ.ย. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
(รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ)
ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566
31 พ.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
พิธีเปิดงานส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพ Fisherman Shop Festival
25 พ.ค. 2566
1 ..