อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565
17 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ลงพื้นที่ดูงานโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดระยอง
15 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565
13 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกรางวัล Zoning by Agri-Map ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6
11 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ให้สัมภาษณ์ บริษัท PASCO เกี่ยวกับระบบ Agri-map Online และการชลประทานเพื่อการเกษตรของไทย
10 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี
10 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP. 11 Building Data-Driven Government
10 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอนุวัชร โพธินาม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10)
ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 15
9 พ.ค. 2565
1 ..