อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวสุมิตรา วัฒนา
(ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการห้องปฏิบัติการและการขอรับรองมาตรฐาน ISO/..
9 พ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถิระ อุดมศรี
(ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน)
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน
9 พ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายฆนนาท ภู่กรรณ์
(เลขานุการกรม)
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
5 ต.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ
29 ก.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายฆนนาท ภู่กรรณ์
(เลขานุการกรม)
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก ครั้งที่ 1/2565
8 ส.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
(ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
ติดตามโครงการส่งเสริมการใช้ พด.13​ ในพื้นที่ขยายผลกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพด​ อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี
24 มิ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
6 มิ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมหารือ การขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
1 มิ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
(ผู้อำนวยการกองแผนงาน)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
29 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโนบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และ AI model กับบริษัท PASCO ประเทศญี่ปุ่น
25 พ.ค. 2565
1